Loading...

Boka DJ Användarvillkor

Senast uppdaterad 2023-02-22


Välkommen till Boka DJ

Playo / Boka DJ Lilla Varvsgatan 51A 21174 Malmö Sverige


Användarvillkor, Integritetspolicy & GDPR
Villkor och regler för våra uppdragstagare och uppdragsgivare.

Uppdragsgivare är personer/företag som är registrerade som kunder. Uppdragstagare är personer/företag registrerade som DJs.

Boka DJ  (”Boka DJ”) är leverantören av denna webbplats och tjänst med organisationsnummer 870612-XXXX. Boka DJ kan användas på många sätt; användare kan skicka in en offertförfrågan, lämna en recension eller chatta med användare. För att säkerställa att vår marknadsplats är trevlig och säker har vi användarvillkor och regler. Oavsett hur du använder Boka DJ gäller följande användarvillkor.

 

Boka DJ-tjänst finns tillgängligt på bokadj.se och är en webbaserad plattform som hjälper privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar att hitta tjänsteleverantörer som kan erbjuda hantverkstjänster, städhjälp och andra liknande tjänster. För att säkerställa att bokadj.se är en trevlig, säker och välfungerande plattform, har vi utformat särskilda villkor och regler för våra medlemmar (som motsvaras av regler och villkor för användarna som du hittar i våra "Användarvillkor").

 

Uppdragstagaren 1-14 (DJ)

 

1. Allmänt

När ett företag eller privatperson blir medlem som DJ och använder Boka DJ godkännes allmänna villkoren. 

Alla uppdragstagare erhåller en profil som syftar till att möjliggöra för Boka DJ att matcha DJ:s med relevanta offertförfrågningar, oftast inom det geografiska området. Länkar till offertförfrågningar skickas i så kallade matchmejl via e-post. E-postadressen är central för ett medlemskap.

Att ta emot och svara på offertförfrågningar är kostnadsfritt och uppdragstagare betalar ett arvode till Boka DJ efter att spelningen är slutförd.

DJ erhåller även en profilsida. Innehållet på profilsidan skall avspegla dig som dJ och fungera som ett marknadsfönster gentemot potentiella kunder.

 

2. Grundkrav

För att bli medlem på Boka DJ måste du vara företagare eller privatperson samt vara folkbokförd i Sverige. Alla DJs behöver godkännas av Boka DJ innan tjänsten kan användas fullt ut. Boka DJ förmedlar tjänsten i annans namn vilket innebär att uppdragsgivaren och uppdragstagaren sluter avtal med varandra utanför vår tjänst.

 

Kommunikation mellan uppdragstagare och uppdragsgivare skall ske via chatten inne på profilsidan. Det är strängt förbjudet att dela kontaktuppgifter mellan varandra innan spelningen blivit accepterad av uppdragsgivaren. Om du som DJ delar din kontaktinformation eller begär att kunden ska dela sina uppgifter till dig innan spelningen är accepterad har Boka DJ rätt att debitera DJ dubbelt förväntat arvode med omedelbar verkan, även om spelningen inte blir av.

 

3. Ansvar

Det är DJ:s ansvar att lämna en korrekt e-postadress till Boka DJ. Boka DJ tar inte ansvar för eventuella problem som kan uppstå på grund av felaktiga e-postadresser, fulla inkorgar, spamfilter eller inaktiva e-postadresser. Men Boka DJ är alltid villigt att hjälpa till att reda ut sådana problem så långt det är möjligt. DJär skyldigt att informera Boka DJ om eventuella uppdateringar av en e-postadress

 

DJ:n är ansvarig för att uppdatera sin profil på Boka DJ om eventuella förändringar i sin verksamhet som innebär en önskan att bevaka en annan geograf. DJn får inte lämna vilseledande eller felaktig information, exempelvis om en annan adress än där DJ utgår Boka DJ har höga krav på korrekthet och etik i profilernas innehåll. Profiler med stötande, oseriösa eller vilseledande budskap, överdrivna påståenden eller information är inte tillåtna. Boka DJ förbehåller sig rätten att avgöra om en profil  bryter mot reglerna och har rätt att utan förfrågan ta bort företaget.

 

Boka DJ agerar inte som part i avtal eller transaktioner mellan en uppdragsgivare och uppdragstagare. Istället tillhandahåller Boka DJ en marknadsplats och ett system där uppdragstagare kan hitta och kontakta uppdragstagare, skicka offertförfrågningar. Det åligger inte Boka DJ att ta ansvar för brister, skador eller tvister som kan uppstå som en följd av kontakter, offerter eller avtal som skapats genom denna marknadsplats.

 

Boka DJ påtar sig inget ansvar för tekniska störningar i tjänsten och kan inte hållas ansvariga för eventuell skada som uppstår på grund av uteblivna eller fördröjda matchningar av offertförfrågningar. Om Boka DJ är tvungen att ändra en DJs profil på grund av att den inte följer Boka DJ:s regler, utgår ingen ersättning. Boka DJ är inte skyldigt att ge ersättning för felaktiga uppgifter, skrivfel eller förlust eller förvanskning av data på bokadj.se. Boka DJ har rätt att gå igenom chattloggar och granska dessa för att säkerställa att ingen delning av kontaktuppgifter sker innan kunden accepterat spelning i tjänsten.

 

 

4. Priser och arvoden

Det är helt kostnadsfritt att skapa en profil på bokadj.se och det finns inga dolda avgifter eller åtaganden. När du har skapat din profil kan du börja ta emot offertförfrågningar från kunder och skicka offerter för potentiella spelningar. På spelningsdatum  skickas en faktura ut till uppdragstagaren med 10 dagars betaltid. Uppdragsgivaren betalar ett arvode till vår plattform för utförda spelningar vilket normalt är 15% exkl.moms av ert avtalade pris inkl.moms om inget annat är överenskommet.  Alla priser mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren ska vara inklusive svensk lagstadgad moms. Om en spelning blir inställd så utgår inget arvode till Boka DJ. Detta måste meddelas Boka DJ senast samma dag som spelingen skulle utföras enligt bokning. Om inte DJ inkommer med avbokningen till Boka DJ så har Boka DJ rätt till sitt arvode.

 

5. Betalning av arvode

Uppdragstagare mottar en faktura på spelningsdatum med 10 dagars betaltid.

Vid försenad betalning tillkommer lagstadgade kostnader för betalningspåminnelse och eventuellt inkassokrav i tillämpliga fall. Om fakturan inte betalas i tid har Boka DJ  rätt att hålla inne tjänsten tills betalning erlagts. Fakturor kan endast levereras via e-post. 

 

6. Aktivering av profil

För att kunna använda tjänsten fullt ut behöver uppdragstagaren fylla i sin adress samt säljarens uppgifter privat/företag. Dessa uppgifter granskas av Boka DJ och godkänns normalt inom 24 timmar.  Efter ett godkännande kan tjänsten användas fullt ut.

 

7. Uppsägningstid och bindningstid

 

Tjänsten är kostnadsfri att nyttja och man betalar ett arvode efter slutförd spelning, det finns därför ingen uppsägningstid eller bindningstid som behöver beaktas.

 

 

8. Avsluta konto

Om en uppdragstagare på Boka DJ vill avsluta sitt konto på vår plattform, så kan det göras på två sätt. Antingen kan man kontakta vår kundtjänst som hjälper till med avslutningen, eller så kan man själv gå in på sin profil och avsluta kontot därifrån. Vi på Boka DJ respekterar självklart att våra användare kan vilja avsluta sitt konto av olika anledningar och strävar efter att göra processen så enkel och smidig som möjligt. 

 

Boka DJ genomför regelbundna kontroller av DJ:s för att plattformen skall upprätthålla så hög kvalitet som möjligt. Vi samlar kontinuerligt in omdömen och feedback från våra användare. I händelse av upprepade påpekanden om misskötsel från en uppdragstagare kan Boka DJ omedelbart utesluta dem från plattformen. Detta kan ske om företaget exempelvis uppvisar dåligt omdöme, hotar uppdragsgivare, missköter sitt tjänsteåtagande, utför arbete som inte är fackmannamässigt, bryter mot Boka DJ:s allmänna villkor och regler, eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan upplevas som stötande för andra.

 

9. Upphovsrätt

Boka DJ AB förbehåller sig rätten att äga alla rättigheter till texter och eventuella bilder som finns i DJ profilen. Alla rättigheter som är kopplade till en uppdragsförfrågan, inklusive kontaktuppgifter, beskrivning och bilder, är exklusiva till Boka DJ. Att kopiera och sprida information från uppdragsförfrågningar utan tillstånd från Boka DJ bryter mot upphovsrättsskyddet. Upphovsrättsskyddet kan inte undvikas genom att omformulera en beskrivning. Överträdelse mot denna punkt, såsom att sälja uppdragsförfrågningar till tredje part eller använda uppdragsförfrågningar på en annan webbplats än www.bokadj.se, innebär omedelbar uteslutning från tjänsten och skadeståndsanspråk på fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) för direkt och indirekt skada. Det är användarens skyldighet att se till att uppladdade bilder, videos och text inte är upphovsrätt skydda. 

 

10. Ändrade villkor

Boka DJ förbehåller sig rätten att ändra villkoren för tjänsten från tid till annan, antingen på eget initiativ eller för att följa nya lagar och bestämmelser. Om det sker omfattande förändringar av villkoren kommer användarna att meddelas via e-post. De aktuella villkoren finns alltid tillgängliga på www.bokadj.se, och det är användarens ansvar att regelbundet ta del av dem. Genom att fortsätta använda tjänsten efter att förändringar har gjorts anses företaget ha godkänt de nya villkoren. 

 

11. Skadeståndskrav 

Det är strängt förbjudet att utföra handlingar som avsiktligt skadar Boka DJ-tjänsten, sprider personuppgifter, underminerar Boka DJ:s rykte eller på annat sätt agerar illojalt mot Boka DJ. För sådana handlingar kan det krävas skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om skadan är större än så kan skadeståndet krävas motsvarande den faktiska skadekostnaden. Detta är en allvarlig fråga och Boka DJ tar alla nödvändiga åtgärder för att skydda sin verksamhet och användare. Boka DJ har rätt att debitera DJ dubbelt förväntat arvode om DJ lämnar dess kontaktuppgifter innan spelningen är godkänd av kund. Detta gäller även om DJ efterfrågar  kontaktuppgifter till kud innan spelningen är godkänd.

 

12. Tillämplig lag

Boka DJ är ett företag baserat i Sverige och svensk lagstiftning är därmed tillämplig på detta avtal. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna i samband med avtalet ska lösas i allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk lag.

 

13. Force Majeure

Om en part inte kan fullgöra sin förpliktelse enligt avtalet på grund av en befriande omständighet av väsentlig betydelse, så är parterna befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra den förpliktelsen. Detta innebär att om en oväntad händelse inträffar som hindrar en part från att fullgöra sitt åtagande, såsom en naturkatastrof eller en strejk, så är parterna befriade från ansvar.

 

14. Ansvar

 

 

Uppdragstagaren av Boka DJ sluter avtal direkt med kunden. Boka DJ agerar endast som en förmedlare och underlättar kommunikationen mellan parterna. Boka DJ tar inget ansvar och ger ingen garanti för arbeten eller produkter som levereras som anlitats tjänsten. Eventuell skada som uppstår i samband med ett uppdrag faller inte under Boka DJ:s ansvar. Om det uppstår problem, till exempel bedrägeri eller stöld, utebliven spelning ska användare och DJ hantera tvisten direkt med varandra.

 

 

 

Uppdragsgivaren 15-30 (Kunden)

 

 

15. Kostnad

Att skicka in en offertförfrågan, skriva en recension om en DJ eller prenumerera på vårt nyhetsbrev är helt kostnadsfritt. Vi tar endast ut ett arvode från DJn när du godkänt en offert.

 

16. Användning av tjänsten

Genom att skicka in en offertförfrågan eller lämna en recension godkänner användaren att Boka DJ skickar kontaktinformationen till DJs som är anslutna till Boka DJ och som matchar förfrågan. Det är inte tillåtet att skicka in oseriösa eller påhittade förfrågningar, det måste finnas ett verkligt behov av spelning.

 

Kundrecensioner är en viktig del av vår tjänst och det är därför mycket viktigt att säkerställa att recensionerna om våra anslutna företag är äkta. För att undvika fejkade recensioner kan vi komma att be om verifiering från uppdragstagaren.

 

Användare som skickar in en förfrågan på Boka DJ är inte förpliktade att anlita ett DJ från Boka DJ. Dock är det inte tillåtet att skicka in oseriösa eller påhittade förfrågningar, det måste finnas ett verkligt behov av hjälp.

 

17. Bokning

När du skapat en förfrågan så får du tillgång till offerterna i din profil. Här kan du sedan acceptera en offert via ett knapptryck. När offerten är accepterad så blir DJ informerad om att spelningen är bokad. För att avboka en spelningen behöver du kontakta DJ:n via chatten samt skicka ett Mail till info@bokadj.se. Om spelningen inte avbokad så har Boka DJ rätt att radera din profil. 

 

18. Missbruk

Det är strängt förbjudet att förtala någon person eller företag, eller skriva olagliga och oetiska kommentarer i en förfrågan eller omdöme på Boka DJ. Vid missbruk av tjänsten kommer det att anmälas och överträdelse kan leda till att användarkontot spärras utan varning.

 

Kommunikation mellan uppdragstagare och uppdragsgivare skall ske via chatten inne på profilsidan. Det är strängt förbjudet att dela kontaktuppgifter mellan varandra innan spelningen blivit accepterad av uppdragsgivaren. Om du som uppdragsgivare delar din kontaktinformation eller begär att DJ ska dela sina uppgifter till dig innan spelningen är accepterad har Boka DJ rätt att debitera dig 1/8 av aktuellt prisbasbelopp som skadestånd.

 

 

19. Erhållna svar

Det finns ingen garanti för antalet svar som genereras av en förfrågan på Boka DJ. Boka DJ kan inte garantera relevansen i de svar som genereras utan matchar endast förfrågningar med företag baserat på val av kategorier och region. Det är emellertid ett krav att anslutna företag förhåller sig till och respekterar Boka DJs villkor och regler.

 

20. Användaren ansvar

Det är användarens ansvar att utvärdera, kontrollera och anlita DJ.

 

21. Boka DJs ansvar

Användare av Boka DJ sluter avtal direkt med det anlitade företaget. Boka DJ agerar endast som en förmedlare och underlättar kommunikationen mellan parterna. Boka DJ tar inget ansvar och ger ingen garanti för arbeten eller produkter som levereras av företag som anlitats via deras tjänst. Eventuell skada som uppstår i samband med ett uppdrag faller inte under Boka DJ:s ansvar. Om det uppstår problem, till exempel bedrägeri, stöld eller utebliven spelning ska användare och DJ hantera tvisten direkt med varandra.

 

22. Skadestånd
Boka DJ har rätt att debitera kund dubbelt förväntat arvode om kunden lämnar dess kontaktuppgifter innan spelningen är godkänd av kunden i plattformen.

 

 

 

 

Integritetspolicy, personuppgiftshantering & GDPR

Playo (Nedan kallat “Boka DJ”) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information i vår tjänst Boka dJ. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på info@bokadj.se om du har några frågor.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband skapar ett konto och registrerar din information. All kommunikation som sker i tjänsten sparas och övervakas manuellt och automatiskt för att förhindra bedrägerier m.m.

Här nedanför hittar du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför.

 

Vi behöver information om dig för att du ska kunna skapa en bokningsförfrågan

De personuppgifter vi behöver är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

– Uppgifter om din förfrågan

– Informationen behövs för att vi ska kunna skicka ut förfrågan till våra DJs.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från din senaste förfrågan.

 

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig när du kontaktar vår kundtjänst.

De personuppgifter som kan komma att behandlas för vår kundtjänst är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

– Bokningsförfrågningar 

– Kundtjänst Historik

– Chat Historik

– Övrig information som kan dokumenteras i samband med att du kontaktar kundtjänst.

Informationen behövs för att tillgodose ditt och Boka DJ´s berättigade intresse av att kunna hantera dina frågor och/eller eventuella klagomål på de tjänster som du har köpt i vår tjänst.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt kundtjänstärende har avslutats.

 

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden och liknande till dig via mail och post.

De personuppgifter som behandlas för att vi ska kunna göra det är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

– Historik bokningsförfrågningar

– Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Informationen behövs för att kunna tillgodose ditt och Boka DJ´s  berättigade intresse av att kunna kontakta dig och marknadsföra våra tjänster och nyheter samt ge dig erbjudanden och liknande i vår tjänst. Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål så länge som du har ett konto på Boka DJ. Du kan alltid välja att avsluta våra utskick tidigare genom att följa instruktionerna i utskicket eller kontakta vår kundtjänst.

 

Utskicken av nyhetsbrev tillhandahålls 3 part.

Vi behöver dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

De personuppgifter vi behöver är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

– Bokningshistorik

- Kundtjänsthistorik

– Personuppgifterna behövs enligt lag där vi har en rättslig förpliktelse.

– Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål.

 

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Boka DJ

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller Boka DJ´s Allmänna villkor.

De personuppgifter vi behöver är:

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

– Bokningshistorik

– Kundtjänsthistorik

– Användarbeteende (t.ex. klick- och besökshistorik)

Personuppgifterna behövs för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse (om sådan finns) eller för att tillgodose Boka DJs berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

 

Om du gör en anmälan till oss att du misstänker att någon gör intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna utreda frågan. De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för handläggningen av ett sådant ärende är:

 

– Kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer)

– Personnummer 

– Eventuella övriga personuppgifter som framgår av din anmälan

– Personuppgifterna behövs för att tillgodose ditt och Boka DJ´s berättigade intresse av att hantera anmälan om intrång i immateriella rättigheter.

Personuppgifterna kommer att sparas för detta ändamål i tre år från att ditt ärende har avslutats.

Med vilka delar vi din personliga information?

 

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. 
Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med bl.a it-tjänster och marknadsföring.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden och de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Andra personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med andra som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagrings perioderna under respektive ändamål ovan.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Våra personuppgiftsbiträden finns i olika delar av världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Oavsett var dina uppgifter behandlas ser vi dock till att skydda din personliga information med alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

Vad är cookies och hur använder vi det?

Boka DJ använder sig av cookies, eller kakor på svenska, som är korta textfiler som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare när du besöker Boka DJ.

 

Vad har du för rättigheter?

– Rätt till rättelse och registerutdrag

Boka DJ kommer att göra vad som krävs enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi behandlar.

– Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Boka DJs intresse av att behandla dina personuppgifter har du rätt att, med hänvisning till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta Boka DJ. Om du motsätter dig behandlingen måste Boka DJ visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna.

– Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, t.ex. när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

– Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden Boka DJ utreder om du har rätt till radering.

– Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse från Boka DJ att dina personuppgifter behandlas av företaget och i så fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

behandlingens ändamål,

de kategorier av personuppgifter som behandlas,

mottagare av personuppgifter (särskilt om de är belägna utanför EU/EES),

den tid som personuppgifterna behandlas,

information om de rättigheter som återges i denna integritetspolicy,

information om källan som personuppgifterna kommer ifrån, samt

om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Om du gör begäran elektroniskt har du även rätt att få en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format. Boka DJ har rätt att ta ut en avgift om du begär mer än en (1) kopia av dina personuppgifter per år.

– Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

– Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

– Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss på Boka DJ med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att framföra klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Playo, org. nr. 870612-XXXX är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på info@bokadj.se.